Prop. 104 L (2018–2019)

Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet foreslår en endring i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), for å kunne regulere sluttbruker- og grossistprisene for anrop til spesialnummer (5-sifrede nummer mv.) i forskrift, slik at prisnivået blir lavere og at nummerressursen kan benyttes til sitt formål (kundeservice). Det foreslås også å innta en ny bestemmelse i ekomloven, for å kunne fastsette maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området i forskrift. Endringen er ment å sikre at norske forbrukere får nyte godt av reduserte priser for internasjonale samtaler (både fra fast- og mobilnett) og SMS, fra samme tidspunkt som EU-borgere eller så nært opp til dette tidspunktet som mulig.

Erfaring med behandling av omfattende markedsvedtak i bredbånds- og mobilmarkedene etter ekomregelverket, har synliggjort et behov for unntak fra lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssakers (forvaltningsloven) bestemmelser om tidsmessige begrensninger for når et unntak kan endres til skade for klager, da fristene i praksis har vist seg å være for knappe ved behandling av klager etter ekomregelverket. Det foreslås derfor et sektorspesifikt unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist for når melding om at et vedtak vil omgjøres til skade for klager, skal være sendt. Videre foreslås det en ny bestemmelse i ekomloven om innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

Til forsiden