Prop. 105 LS (2017–2018)

Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

Proposisjonen gjelder norsk tiltredelse til 2007 vrakfjerningskonvensjonen og endringer i sjøloven og havne- og farvannsloven til gjennomføring av konvensjonen i norsk rett. Vrakfjerningskonvensjonen gir statene folkerettslig hjemmel til å fjerne skipsvrak i økonomisk sone og forbedrer deres muligheter til å få dekket kostnader til vrakfjerning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget