Prop. 110 S (2018–2019)

Nokre saker om veg, jernbane og post

Til innhaldsliste

4 Oppmodingsvedtak

Vedtak nr. 80 (2016–2017), 29. november 2016

Ved behandlingen av Meld. St. 31 (2015–2016) Postsektoren i endring, jf. Innst. 76 S (2016–2017), vedtok Stortinget 29. november 2016:

«Stortinget ber regjeringen finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner, aviser og forhåndsstemmer før én brevstrøm blir iverksatt. Stortinget orienteres om dette arbeidet i revidert budsjett 2017 og statsbudsjettet for 2018.»

Den delen av anmodningsvedtaket som gjelder medisiner og aviser, er fulgt opp i Prop. 131 S (2016–2017) Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar, jf. Innst. 472 S (2016–2017).

Videre er den delen av anmodningsvedtaket som gjelder biologiske preparater, fulgt opp gjennom Sykehusinnkjøp HFs kjøp av transporttjenester fra 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Samferdselsdepartementet og Innst. 13 S (2017–2018), samt Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og omsorgsdepartementet og Innst. 11 S (2017–2018).

Omleggingen til én brevstrøm vil ikke ha konsekvenser for sending av forhåndsstemmer før kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019. Valgmyndighetene har vurdert at det er behov for å finne en løsning utenom den ordinære poststrømmen for et begrenset antall forhåndsstemmer som sendes de siste to ukedagene før valgdagen. Valgdirektoratet har startet en anskaffelsesprosess med det formål å sikre fremsending av disse forhåndsstemmene.