Prop. 110 S (2018–2019)

Nokre saker om veg, jernbane og post

Til innhaldsliste

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om nokre saker om veg, jernbane og post.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om nokre saker om veg, jernbane og post i samsvar med eit vedlagt forslag.