Prop. 110 S (2018–2019)

Nokre saker om veg, jernbane og post

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om nokre saker om veg, jernbane og post

I

Fullmakt til å pådra staten plikter for investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 1. Starte opp desse investeringsprosjekta:

  innanfor ei kostnadsramme på:

  E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra

  2 460 mill. kroner

  Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytingar

  1 380 mill. kroner

  IC Vestfoldbana: Drammen–Kobbervikdalen

  14 645 mill. kroner

  IC Vestfoldbana: Nykirke–Barkåker

  7 576 mill. kroner

 2. Gjennomføre dette tidlegare godkjende investeringsprosjektet

  innanfor ei endra kostnadsramme på:

  E6 Tømmernes- Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelane

  765 mill. kroner

Fullmaktene over om å forplikte staten i desse investeringsprosjekta gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for det einskilde prosjekt. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å prisjustere kostnadsramma seinare år.

II

Innkrevjing av bompengar

Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å krevje inn bompengar i ytterlegare tre månader til Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1. Vilkåra går fram av denne proposisjonen.