Prop. 115 LS (2018–2019)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71)

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjettåret 2019:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppene F og I skal lyde:

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOx-utslipp (mg/km)

CO2-utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Avgiftsgruppe F

Motorsykkel med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

0–75

0

76–135

673,59

over 135

910,79

0–225

0

226–900

30,27

over 900

70,75

Motorsykkel uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

8 172

0–11

0

over 11

258,76

0–225

0

226–900

33,26

over 900

72,94

Avgiftsgruppe I

Avgiftspliktige motorvogner som er 20 år eller eldre

0

Til forsida