Prop. 117 S (2021–2022)

Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker. Fylkesveiprosjektet gjelder bygging av 3,9 km tofelts fylkesvei med forsterket midtoppmerking i ny trasé. I tillegg blir det orientert om oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 596 av 9. februar 2021 om å avvikle kravet om helseattest for eldre bilførere. Det blir også orientert om gebyrsatser for utstedelse av førerkort og andre rettighetsbevis, jf. kap. 4320, post 02 Diverse gebyrer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget