Prop. 117 S (2021–2022)

Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker

Til innholdsfortegnelse

10 Anmodningsvedtak nr. 596 (2020–2021), 9. februar 2021

Ved behandlingen av Dokument 8:79 S (2020–2021) om å oppheve krav om helseattest for eldre bilførere, jf. Innst. 195 S (2020–2021), fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.»

I merknad fra flertallet i Innst. 195 S (2020–2021) ble det fremhevet at det må finnes rutiner og ordninger som gjør at eldre sjåfører som ikke er skikket til å kjøre bil, fratas førerkortet. Komiteens flertall ved Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for anmodningsvedtaket. Mindretallet ved Senterpartiet fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av hvordan dagens ordning for obligatorisk helsetest for fornyelse av førerkort fungerer, og utrede om det er forsvarlig å heve aldersgrensen for obligatorisk helsetest til 85 år.», og «Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre i Førerkortveilederen at de kognitive testene kun skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt.» Ved behandlingen av Dokument 8:202 (2020–2021), jf. Innst. 447 S (2020–2021), fattet Stortinget den 27. mai 2021 nytt vedtak nr. 1013 der de anmodet om at vedtaket ble gjennomført innen 1. august 2021.

I tråd med stortingsflertallets forutsetninger og forvaltningens utredningsplikt, ble anmodningsvedtak nr. 596 fulgt opp med oppdrag til Statens vegvesen og Helsedirektoratet om å vurdere potensielle konsekvenser ved å fjerne kravet til helseattest for eldre bilførere, og mulige alternative tiltak for å avbøte disse. Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet mottok rapporten 1. oktober 2021. Samferdselsdepartementet har rapportert prosessuelt til Stortinget på oppfølging av vedtakene i Prop. 193 S (2020–2021) og i Prop. 1 S (2021–2022).

Utredningene fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet viser at det er sannsynlig at vi får flere bilførere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at dette vil gi flere drepte og hardt skadde, dersom kravet til helseattest oppheves. Forekomsten av demens øker kraftig etter 80 år, og forekomsten av demenssykdom er ventet å øke i årene som kommer fordi det blir flere eldre. Uten treffsikre tiltak kan vi vente en vesentlig større andel trafikkfarlige førere på veiene våre. Det vises i utredningen til at eldre bilførere har klart høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd enn yngre per kjørte million personkilometer, og det forventes økt antall eldre bilførere fremover. Som de mest aktuelle kompenserende tiltakene er det vurdert utvidet bruk av kjørevurdering og krav til egenerklæring ved fornyelse. Hovedutfordringen er at mange eldre med behov for videre oppfølging ikke vil bli fanget opp av disse tiltakene. Konklusjonen er at det ikke finnes alternative ordninger som kan fange opp de som ikke oppfyller helsekravene. Utredningen gir derfor en entydig og sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest for alle bilførere over 80 år av hensyn til trafikksikkerheten.

Samferdselsdepartementet har gjennomført en helhetlig vurdering av anmodningsvedtakets konsekvenser og mulige alternative kompenserende tiltak. Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest bør opprettholdes. Gjennomføring av anmodningsvedtaket vil med stor sannsynlighet medføre økt antall drepte og hardt skadde i trafikken. Et slikt tiltak vil dermed være i direkte strid med nullvisjonen, som er lagt til grunn av regjeringen og Stortinget.

Obligatorisk helseattest er ingen særnorsk ordning. Aldersbestemt førerkortfornyelse er derimot normalen i Europa, og hvor 12 andre europeiske land har dette. Norge er for øvrig verdensledende innen trafikksikkerhet, og har blitt det som følge av at vi gjør selvstendige faglige vurderinger av hvilke tiltak som skal brukes i dette arbeidet nasjonalt.

Helseattesten er et målrettet og kostnadseffektivt tiltak for å identifisere førere med forhøyet risiko for trafikkulykker. Obligatorisk helseattest skal sikre at eldre bilførere fortsatt oppfyller helsekravene og gi svar på en rekke helseforhold av betydning for trafikksikker kjøring. Sykdommer som påvirker kjøreevnen oppstår primært i høyere alder. Helseattesten må fornyes minst hvert tredje år. For å sikre nødvendig medisinsk oppfølging har legen for om lag 37 prosent av bilførere over 80 år begrenset helseattesten til ett eller to år.

Regjeringen vil på denne bakgrunn opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vil følge opp anmodningsvedtaket når det gjelder bruk av kognitive tester og bruk av kjørevurdering.

Selv om de kognitive testene er medisinskfaglig vurdert å være treffsikre for å fange opp kognitiv svikt og demens, knytter mye av kritikken mot helseattest for eldre bilfører seg til bruken av slike tester. Det er svært viktig å være klar over at et symptom ved demensutvikling er manglende innsikt i eget sykdomsbilde. Selv om slike tester bare brukes som supplement til legens vurdering ved indikasjon på kognitiv svikt og ikke som screening, er det behov for større bevissthet om dette. Samferdselsdepartementet vil derfor i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet presisere ytterligere i førerkortveilederen at kognitive tester bare skal benyttes ved indikasjon på kognitiv svikt. Departementene vil også følge med nasjonalt og internasjonalt på test- og metodeutvikling for å avdekke kognitiv svikt.

Samferdselsdepartementet vil videre igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gi legene større mulighet til å henvise til kjørevurdering. Kjørevurdering benyttes allerede i dag der legen er i tvil om helsekravene er oppfylt, men terskelen er relativt høy. Det kan derfor være hensiktsmessig å gjøre det enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering. I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator.