Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår med dette at Stortinget vedtar å fastsette offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Departementet presenterer også enkle retningslinjer for bruken av de offisielle navnene.

Departementet mener det har en viktig symbolsk verdi at Stortinget vedtar offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Regjeringen tar saken til Stortinget med et ønske om å gi navnene bred forankring.

I tråd med endelig tilråding fra samisk stedsnavntjeneste (Sametinget) foreslår departementet Norga (nordsamisk), Vuodna (lulesamisk) og Nöörje (sørsamisk) som offisielle samiske navn på Norge. Norgga gonagasriika (nordsamisk), Vuona gånågisrijkka (lulesamisk) og Nöörjen gånkarïjhke (sørsamisk) foreslås som offisielle samiske navn på Kongeriket Norge.

I tråd med endelig tilråding fra kvensk stedsnavntjeneste (Språkrådet) foreslår departementet Norja som offisielt kvensk navn på Norge og Norjan kuninkhaanvaltakunta som offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge.

Departementet foreslår at genitivsformene av ordene også følger av de endelige tilrådingene fra stedsnavntjenestene.

En innføring av offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge vil bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig, flerspråklig stat, og være med på å følge opp Norges forpliktelser etter Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten). Innføringen vil også muliggjøre skilting på samisk og eventuelt kvensk på riksgrenseskilt. Overordnet vil det være en bekreftelse på statens anerkjennelse av både samenes og kvenenes lange tilhørighet til landet.

Arbeidet følger opp regjeringens målrettede plan for kvensk språk, hvor et av tiltakene er å ta vare på og sikre bruken av kvenske stedsnavn. Videre inngår det som en del av oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket, og Stortingets anmodningsvedtak 845, hvor Stortinget ber regjeringen om å ha en særlig oppmerksomhet rettet mot sørsamisk språk og sammenhengene mellom språk, kultur og næring, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med konkrete forslag til oppfølging.