Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke kjent med at det er noen vesentlige økonomiske og administrative kostnader ved å innføre offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Eventuelle kostnader knytter seg til om etater, kommuner, fylkeskommuner og andre oppdaterer sine systemer, skilt, dokumenter etc. med offisielle navn på landet, etter eget ønske eller for å oppfylle eksisterende retningslinjer eller regelverk. Kartverket melder at det vil være utgifter i størrelsesorden 150 000 kroner knyttet til søkefunksjoner for riktig bruk av navn på ulike oversiktskart.

Statens vegvesen mener det kan bli aktuelt å endre riksgrenseskilt på grenseoverganger til Russland, Finland og Sverige. Statens vegvesen har kartlagt elleve grenseoverganger der de mener det kan være relevant å endre riksgrenseskilt. Utgifter for skiltoppsettene vil være avhengig av antall bokstaver i navnene og lokale forhold. Det vil påløpe direkte utgifter knyttet til montering, transport og oppsett av nye skilt, i tillegg til administrative utgifter som inngår i Statens vegvesens ordinære skiltarbeid. Statens vegvesen vil vurdere inndekning av utgiftene til dette innenfor de årlige budsjettrammene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at dersom Stortinget vedtar de offisielle navnene som foreslått her, vil relevante offentlige organer kunne dekke eventuelle utgifter innenfor egne budsjettrammer.