Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Til innholdsfortegnelse

5 Konsultasjon med Sametinget

Sametinget ba 29. januar 2021 om konsultasjon i saken. Konsultasjonsmøtet ble gjennomført 8. februar. Utgangspunktet for konsultasjonen var departementets forslag til overordnede retningslinjer for bruk av samiske navn på Norge. I disse retningslinjene ønsket Sametinget å ta inn en spesifikk bestemmelse om at alle grenseoverganger i samiske områder skal skiltes på samisk.

Konklusjonen fra møtet var at Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår overordnede retningslinjer for bruken av navnene, i tråd med forslaget som ble sendt på høring. Sametinget og departementet oppnådde også enighet om at selv om departementet ikke finner det hensiktsmessig å ta inn detaljer om skilting i retningslinjene, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samråd med Samferdselsdepartementet, initiere en prosess overfor Statens vegvesen for å sikre at det blir skiltet i tråd med Sametingets ønske.