Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge i samsvar med et vedlagt forslag.