Prop. 119 S (2014–2015)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer etter saldert budsjett

Utgifter:

1000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

154 549

-

6 900

161 449

24

Regjeringsadvokaten

21

Spesielle driftsutgifter

14 382

-

6 800

21 182

Sum endringer Regjering

-

13 700

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

875 000

-

17 600

892 600

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

346 300

-

76 700

423 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

13 000

-

1 000

14 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

64 300

-

3 400

67 700

Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner

-

98 700

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

92 352

-

7 300

99 652

Sum endringer Høyesterett

-

7 300

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 930 000

-

12 210

1 942 210

21

Spesielle driftsutgifter

10 503

-

1 500

12 003

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

11 516

-

3 000

14 516

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 293 554

-

64 000

1 357 554

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 245 501

-

12 380

1 257 881

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

21 556

-

2 000

23 556

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

236 373

-

-2 181

234 192

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

3 339 042

-

250 000

3 589 042

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak

655 900

-

-24 300

631 600

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid

415 900

-

-20 000

395 900

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd

5 000

-

-5 000

0

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

942 200

-

-10 000

932 200

74

Fornybar energi

1 090 000

-

-150 000

940 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 689 197

-

259 300

1 948 497

170

FN-organisasjoner mv.

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning

140 000

-

-15 000

125 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken

901 000

-

-3 300

897 700

71

Regionale banker og fond

861 500

-

8 300

869 800

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner

259 500

-

-40 000

219 500

Sum endringer Utenriksdepartementet

-

342 909

200

Kunnskapsdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 673

-

-907

1 766

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

160 410

-

-3 090

157 320

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

465 500

-

-22 747

442 753

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

50 408

-

6 000

56 408

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

439 921

-

-49 292

390 629

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

64 367

-

-1 286

63 081

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

29 829 046

-

-5 396

29 823 650

70

Private høyskoler

1 228 002

-

8 895

1 236 897

280

Felles enheter

73

Tilskudd til NORDUnet

24 694

-

5 400

30 094

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

121 853

-

-5 276

116 577

70

Andre overføringer

46 388

-

4 122

50 510

73

Tilskudd til internasjonale programmer

67 148

-

1 100

68 248

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

284 957

-

13 300

298 257

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

94 234

-

2 730

96 964

285

Norges forskningsråd

53

Strategiske satsinger

1 004 814

-

5 000

1 009 814

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

39 704

-

1 362

41 066

53

NUPI

4 616

-

875

5 491

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

246 426

-

45 197

291 623

73

EUs rammeprogram for forskning

2 053 648

-

344 294

2 397 942

75

UNESCO-kontingent

18 573

-

2 644

21 217

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

-

352 925

300

Kulturdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

2 336

-

2 537

4 873

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

60

Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom

10 661

-

-4 000

6 661

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

71

Kulturnæringsprosjekter

7 134

-

-500

6 634

315

Frivillighetsformål

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

-

-

6 500

6 500

79

Til disposisjon

3 773

-

9 000

12 773

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

100 018

-

25 000

125 018

320

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

9 972

-

6 700

16 672

79

Til disposisjon

7 641

-

-2 000

5 641

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m.

177 610

-

-19 300

158 310

74

Garantiinntekter og langvarige stipend

104 906

-

19 300

124 206

323

Musikkformål

70

Nasjonale institusjoner

277 279

-

2 500

279 779

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

516 469

-

1 580

518 049

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter

21 153

-

21

21 174

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

154 604

-

-2 860

151 744

21

Spesielle driftsutgifter

8 756

-

2 869

11 625

78

Ymse faste tiltak

23 485

-

1 827

25 312

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

21

Spesielle driftsutgifter

6 820

-

7

6 827

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 207 676

-

22 800

1 230 476

Sum endringer Kulturdepartementet

-

71 981

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

341 411

-

-50

341 361

21

Spesielle driftsutgifter

-

-

15 000

15 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

12 791

-

50

12 841

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 811 200

-

27 300

1 838 500

21

Spesielle driftsutgifter

77 279

-

-11 359

65 920

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

176 546

-

-13 000

163 546

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 750 582

109 000

1 000

3 860 582

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

185 295

-

1 000

186 295

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 384 176

-

180 553

13 564 729

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

11 262

-

11 359

22 621

60

Tilskudd til kommuner

5 501

-

10 000

15 501

70

Tilskudd

61 742

-

2 750

64 492

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644

-

-116 644

0

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

631 263

-

77 100

708 363

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

675 494

24 200

-7 500

692 194

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

477 388

-32 700

-

444 688

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

679 621

-

-90 000

589 621

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 101

-

4 300

44 401

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 209 588

-

-202 000

1 007 588

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 315

-

1 200

4 515

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

168 780

-

15 000

183 780

21

Spesielle driftsutgifter

72 208

-

20 000

92 208

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

765 111

-

-102 000

663 111

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 333

-

180

34 513

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre

371 894

-

-65 000

306 894

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

96 417

-

-2 000

94 417

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

65 925

-

8 000

73 925

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

283 665

-

50

283 715

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

850 509

-

16 900

867 409

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 519 497

-

113 003

1 632 500

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

286 303

-

-7 099

279 204

70

Stønader til beboere i asylmottak

408 333

-

13 800

422 133

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

14 302

-

6 787

21 089

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

268 788

-

-2 000

266 788

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

100 500

-93 320

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

352 738

-

-1 562

351 176

21

Spesielle driftsutgifter

109 860

-

-1 499

108 361

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

568 302

-

11 886

580 188

23

22. juli-senteret

-

-

5 500

5 500

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

18 800

-

9 800

28 600

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene

-

-

8 000

8 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 516 409

40 600

-

1 557 009

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter

1 064 600

-

40 000

1 104 600

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken

9 390

-

-1 150

8 240

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken

-

-

550

550

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

37 262

-

2 830

40 092

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 144 600

-

15 000

1 159 600

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling

486 650

-

-6 500

480 150

560

Sametinget

50

Sametinget

276 634

-

1 000

277 634

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 246

-

928

5 174

567

Nasjonale minoriteter

72

Det mosaiske trossamfund

4 500

-

1 700

6 200

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

115 236 851

-

1 000 500

116 237 351

64

Skjønnstilskudd

2 016 000

150 000

-3 000

2 163 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 522 308

-

207 200

30 729 508

64

Skjønnstilskudd

624 000

-

3 000

627 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

-

-

40 000

40 000

578

Valgdirektorat

1

Driftsutgifter

-

-

3 000

3 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

669 500

-

50 000

719 500

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

84 927

-

360

85 287

590

Planlegging og byutvikling

71

Internasjonale organisasjoner

700

-

99

799

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter

462 541

-

12 000

474 541

Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

190 600

1 399 642

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

180 942

-

6 000

186 942

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

67 108

-

-14 400

52 708

70

Tilskudd

27 710

-

19 417

47 127

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 154 507

-

18 300

11 172 807

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter

13 500

-

4 300

17 800

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

10 059 000

-

-654 000

9 405 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

112 000

-

-7 000

105 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter

1 094 000

-

22 000

1 116 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

66 000

-

-18 000

48 000

90

Utlån

20 100 000

-

-11 400 000

8 700 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter

100 000

-

-10 000

90 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

73 436

-

-900

72 536

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv.

52 220

-

-8 500

43 720

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 401 000

-

-103 650

6 297 350

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

67 360

-

-2 600

64 760

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter

60 000

-

6 000

66 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

540 620

-

-1 000

539 620

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter

21 276

-

5 000

26 276

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

1

Driftsutgifter

-

-

120

120

70

Tilskudd til pionerdykkere

-

28 000

-

28 000

72

Tilskudd

3 300

-

-120

3 180

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile

265 000

-

5 000

270 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd

1 510 000

-

-10 000

1 500 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd

437 400

-

-27 400

410 000

Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet

28 000

-12 171 433

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

209 728

-

-222

209 506

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

264 514

-

15 803

280 317

703

Internasjonalt samarbeid

70

Tilskudd

15 803

-

-15 803

0

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter

645 036

-

20 100

665 136

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter

20 113

-

3 000

23 113

74

Skolefrukt

36 729

-

-3 000

33 729

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

77 557

-

4 900

82 457

21

Spesielle driftsutgifter

30 913

-

-4 000

26 913

719

Annet folkehelsearbeid

79

Andre tilskudd

21 308

-

4 000

25 308

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 091 462

-

-400

1 091 062

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter

68 600

-

7 000

75 600

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

171 976

-

1 800

173 776

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

50 886 836

-

1 137 289

52 024 125

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

17 963 506

-

277 284

18 240 790

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 580 126

-

184 415

13 764 541

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 182 401

-

130 912

12 313 313

77

Poliklinisk virksomhet mv.

3 630 904

-

39 000

3 669 904

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

12 395

-

1 000

13 395

72

Kjøp av opptrening mv.

6 097

-

-1 000

5 097

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 491

-

4 000

6 491

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

214 753

-

-89 200

125 553

60

Kommunale kompetansetiltak

113 460

-

-4 000

109 460

68

Kompetanse og innovasjon

259 954

-

-1 800

258 154

71

Frivillig arbeid mv.

10 164

-

3 000

13 164

79

Andre tilskudd

14 583

-

87 000

101 583

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

40 284

-

10 000

50 284

63

Allmennlegetjenester

133 411

-

-12 800

120 611

765

Psykisk helse og rusarbeid

75

Vold og traumatisk stress

146 861

-

4 000

150 861

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

28 691

-

10 000

38 691

79

Andre tilskudd

33 911

-

-10 000

23 911

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

-

1 802 278

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

11 917

-

-526

11 391

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

196 995

-

1 200

198 195

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

39 492

-

-3 922

35 570

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

47 498

-

4 690

52 188

60

Integreringstilskudd

6 881 469

-

-294 078

6 587 391

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

434 534

-

-1 267

433 267

62

Kommunale innvandrertiltak

283 146

-

-38 500

244 646

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

49 119

-

-768

48 351

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 671

-

-1 200

2 471

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 572 481

-

129 121

1 701 602

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 120

-

2 500

5 620

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

37 982

-

-850

37 132

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse

13 185

-

-2 000

11 185

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 920

-

-550

6 370

70

Tilskudd til samlivstiltak

4 132

-

2 500

6 632

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

4 838

-

1 000

5 838

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 751 500

-

-101 500

1 650 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 235 000

-

-85 000

15 150 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter

13 646

-

-1 400

12 246

70

Tilskudd

10 426

-

400

10 826

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet

16 663

-

-2 663

14 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

176 444

-

-3 150

173 294

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

7 257

-

3 150

10 407

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

92 288

-

-5 900

86 388

60

Kommunalt barnevern

627 183

-

2 000

629 183

61

Utvikling i kommunene

31 702

-

33 400

65 102

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

1 205 158

-

149 214

1 354 372

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

66 855

-

2 000

68 855

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 355 523

-

5 000

4 360 523

21

Spesielle driftsutgifter

22 205

-

-2 000

20 205

22

Kjøp av private barnevernstjenester

1 770 632

-

21 000

1 791 632

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

201 677

-

44 000

245 677

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

28 175

-

5 000

33 175

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

136 934

-

10 000

146 934

71

Utviklingsarbeid

1 572

-

5 000

6 572

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

287 175

-

-45 000

242 175

21

Spesielle driftsutgifter

13 168

-

550

13 718

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler

18 094

-

1 500

19 594

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

4 553

-

-1 500

3 053

Sum endringer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-

-168 549

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

335 586

-

-1 022

334 564

21

Spesielle driftsutgifter

44 021

-

6 000

50 021

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

33 800

-

5 600

39 400

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

-

-

20 000

20 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

117 680

-

-4 000

113 680

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

38 260

-

3 700

41 960

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

197 270

-

8 000

205 270

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

178 314

-

-5 000

173 314

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

29 272

-

5 000

34 272

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

351 927

-

5 447

357 374

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

358 119

-

1 400

359 519

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

540 000

-

15 000

555 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 055 913

-

-11 000

2 044 913

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

59 842

-

5 000

64 842

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

186 000

-

9 700

195 700

71

Internasjonal romvirksomhet

349 600

-

20 200

369 800

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter

13 100

-

25 000

38 100

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

13 287

-

-2 000

11 287

950

Forvaltning av statlig eierskap

49

Kjøp av eiendom

-

295 000

-

295 000

50

Tapsavsetning, lån til SNSK

-

205 000

-

205 000

90

Lån til SNSK

-

205 000

-

205 000

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

705 000

107 025

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer

2 590

-

70 397

72 987

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

81 835

-

-40 918

40 917

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 190 562

-

1 000

1 191 562

1136

Kunnskapsutvikling m.m

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

-

-

111 069

111 069

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

25 406

-

-12 703

12 703

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

103 596

-

-51 048

52 548

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark

9 834

-2 100

-

7 734

1148

Naturskade – erstatninger

22

Naturskade, administrasjon

8 000

-

400

8 400

71

Naturskade, erstatninger

161 200

-

10 600

171 800

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak

3 970

-

14 000

17 970

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 700

12 200

-

45 900

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd

69 100

-8 700

-

60 400

79

Velferdsordninger

2 600

-1 400

-

1 200

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

-

102 797

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

173 667

-

-535

173 132

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

10 484 517

-

17 000

10 501 517

30

Riksveginvesteringer

11 862 671

-

198 000

12 060 671

31

Skredsikring riksveger

929 000

-

40 000

969 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

46 248

-

20 000

66 248

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 218 870

-

-3 500

3 215 370

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 685 200

-

-10 000

1 675 200

30

Nyanlegg og større vedlikehold

582 511

-

20 000

602 511

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

45 197

-

3 000

48 197

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

162 508

-

5 600

168 108

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 420

-

4 500

14 920

Sum endringer Samferdselsdepartementet

-

294 065

1400

Klima- og miljødepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

72 983

-

-24 691

48 292

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

30 507

-

10 000

40 507

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

40 810

-

1 890

42 700

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

249 740

-

-22 500

227 240

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

86 108

-

1 000

87 108

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

-

-

2 200

2 200

34

Statlige erverv, nasjonalparker

-

-

85 500

85 500

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

22 600

-

2 500

25 100

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

300 000

-

119 422

419 422

75

Utbetaling av pant for bilvrak

420 000

-

30 000

450 000

1425

Vilt- og fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

26 041

-

-1 684

24 357

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

130 024

-

-710

129 314

21

Spesielle driftsutgifter

67 915

-

-24 500

43 415

22

Bevaringsoppgaver

-

-

30 500

30 500

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

213 666

-

-1 890

211 776

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

82 614

-

7 301

89 915

73

Klima- og skogsatsingen

2 909 998

-

-4 000

2 905 998

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

-

210 338

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 542 392

-

23 800

1 566 192

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

41 000

-

-2 600

38 400

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 872 776

-

69 100

4 941 876

22

Større IT-prosjekter

323 600

-

-6 700

316 900

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

20 200 000

-

-700 000

19 500 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter

5 150 000

-

150 000

5 300 000

Sum endringer Finansdepartementet

-

-466 400

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 412

-

54 454

425 866

73

Forskning og utvikling

32 679

-

-2 180

30 499

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

3 317 685

-

16 947

3 334 632

47

Nybygg og nyanlegg

1 541 795

-

161 188

1 702 983

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117

-

-167

185 950

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

263 853

-

20 746

284 599

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

14 829

-

-11 000

3 829

71

Overføringer til andre

56 637

-

2 200

58 837

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 821 908

-

-94 880

3 727 028

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

34 050

-

5 012

39 062

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

204 437

-

-181

204 256

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 095 299

-

6 649

2 101 948

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 226 167

-

92 474

5 318 641

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 452 649

-

64 516

3 517 165

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004

-

118 118

4 691 122

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 214 133

-

15 076

1 229 209

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912

-

3 273

1 226 185

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 937 193

-

99 098

2 036 291

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

983 759

-

9 671

993 430

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

66 533

-

-13 800

52 733

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 904 332

-

-1 758 020

4 146 312

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

80 764

-

-12 661

68 103

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

87 907

-

-2 907

85 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 054 857

-

1 530 000

4 584 857

47

Nybygg og nyanlegg

716 975

-

-7 081

709 894

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 034 780

-

-1 070

1 033 710

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

737 888

-

55 320

793 208

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

265 793

-

5 272

271 065

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

-

-

1 000

1 000

Sum endringer Forsvarsdepartementet

-

357 067

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

25 469

-

-499

24 970

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

256 647

-

2 500

259 147

21

Spesielle driftsutgifter

133 450

-

80 000

213 450

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

321 689

-

9 500

331 189

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

486 515

2 000

-

488 515

21

Spesielle driftsutgifter

74 824

-

45 000

119 824

22

Flom- og skredforebygging

258 404

109 000

-31 000

336 404

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

14 000

1 000

20 000

35 000

75

Tilskudd til fjellskredovervåking

-

-

3 000

3 000

1821

Hjemfalte anlegg

60

Overføringer til kommuner

-

-

3 200

3 200

Sum endringer Olje- og energidepartementet

112 000

131 701

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 458 033

-

-2 900 000

7 558 033

Sum endringer Ymse utgifter

-

-2 900 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

367 647

-

7 574

375 221

50

Avsetning til utdanningsstipend

5 850 065

-

46 151

5 896 216

70

Utdanningsstipend

2 825 532

-

-45 263

2 780 269

71

Andre stipend

796 858

-

1 145

798 003

72

Rentestøtte

894 282

-

72 998

967 280

73

Avskrivninger

508 050

-

-21 150

486 900

74

Tap på utlån

304 700

-

12 500

317 200

90

Økt lån og rentegjeld

23 583 114

-

-395 410

23 187 704

2412

Husbanken

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 100

-

6 700

40 800

90

Lån fra Husbanken

18 216 000

-

-30 000

18 186 000

2421

Innovasjon Norge

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

475 200

-

5 000

480 200

2429

Eksportkreditt Norge AS

71

Viderefakturerte utgifter

200

-

-200

0

Sum endringer Statsbankene

-

-339 955

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

38 000 000

-

-9 000 000

29 000 000

Sum endringer Statlig petroleumsvirksomhet

-

-9 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

-762 093

-

145 800

-616 293

30

Prosjektering av bygg

155 400

-

22 000

177 400

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

199 100

-

25 000

224 100

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter

1 447 600

-

-20 000

1 427 600

34

Videreføring av kurantprosjekter

450 000

-

200 000

650 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

-17 769

-

-

-17 769

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

-

-

-

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 000

-

-500

3 500

Sum endringer Statens forretningsdrift

-

372 300

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

18 093 000

-

327 000

18 420 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

449 700

-

10 300

460 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon

55 000

-

8 000

63 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

12 400 000

-

1 503 000

13 903 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

710 000

-

10 000

720 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad

2 460 000

-

20 000

2 480 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag

750 000

-

60 000

810 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

35 190 000

-

20 000

35 210 000

71

Sykepenger for selvstendige

1 640 000

-

-50 000

1 590 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m.

554 100

-

-44 100

510 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger

33 387 300

-

172 700

33 560 000

72

Legeerklæringer

400 500

-

-30 500

370 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd

78 020 000

-

-2 720 000

75 300 000

75

Menerstatning ved yrkesskade

115 000

-

-20 000

95 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler

740 000

-

-42 500

697 500

78

Høreapparater

540 700

-

24 000

564 700

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

63 160 000

-

40 000

63 200 000

71

Tilleggspensjon

121 570 000

-

-860 000

120 710 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

5 440 000

-

160 000

5 600 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon

1 200 000

-

-30 000

1 170 000

71

Tilleggspensjon

955 000

-

-42 000

913 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad

165 200

-

6 800

172 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 833 000

-

-23 000

1 810 000

71

Psykologhjelp

259 000

-

-4 000

255 000

72

Tannbehandling

2 224 000

-

96 000

2 320 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

860 751

-

-56 000

804 751

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 859 400

-

-32 000

1 827 400

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 965 590

-

24 000

3 989 590

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter

336 000

-

-12 000

324 000

70

Allmennlegehjelp

4 526 800

-

-37 000

4 489 800

71

Fysioterapi

1 955 000

-

-45 000

1 910 000

73

Kiropraktorbehandling

148 000

-

-7 000

141 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000

-

-5 000

12 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

320 000

-

30 000

350 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

190 000

-

-10 000

180 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

192 200

-

-12 000

180 200

Sum endringer Folketrygden

-

-1 570 300

Sum endringer utgifter

1 136 100

-21 045 229

Herav 90–99 poster

205 000

-11 825 410

Inntekter:

1000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter

300

-

-300

0

3041

Stortinget

40

Salg av leiligheter

-

-

3 500

3 500

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

69 297

-

3 951

73 248

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

4 599

-

648

5 247

3320

Allmenne kulturformål

2

Inntekter ved oppdrag

-

-

7 000

7 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

10 816

-

-3 183

7 633

2

Inntekter ved oppdrag

8 855

-

3 183

12 038

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr-lotterier

6 691

-

-57

6 634

4

Gebyr-stiftelser

259

-

-2

257

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

3

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

-

-

15 000

15 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv.

387 312

-

26 938

414 250

3

Salgsinntekter

102 385

-

87 615

190 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

19 003

-

-8 000

11 003

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

249 861

-

-40 000

209 861

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 570

-

-2 000

570

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

15 584

-

6 605

22 189

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

969 461

-

132 884

1 102 345

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Ymse inntekter

21 200

-

-900

20 300

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

77 850

-

-10 800

67 050

3563

Internasjonalt reindriftssenter

3

Leieinntekter

-

-

350

350

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

-

-

50

50

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

57 000

-

-17 000

40 000

90

Tilbakebetaling av lån

9 800 000

-

11 900 000

21 700 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

98 000

-

11 000

109 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200

-

400

600

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

27 891

-

2 100

29 991

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

600

-

-200

400

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

909

-

5 000

5 909

3

Gebyr tilsyn

50 090

-

8 000

58 090

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

29 040

-

-2 000

27 040

4

Gebyrinntekter

4 606

-

900

5 506

5

Oppdragsinntekter

1 500

-

2 000

3 500

3720

Helsedirektoratet

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

65 000

-

-10 000

55 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter

2 400 000

-

1 750 000

4 150 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

204 390

-

25 140

229 530

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

34 421

-

12 319

46 740

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

121 037

-

14 238

135 275

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

112 370

-

64 210

176 580

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300

-

3 350

5 650

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

69 679

-

-4 000

65 679

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 867

-

-200

33 667

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

524 500

-

15 500

540 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

88 343

-

-8 000

80 343

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

157 147

-

5 447

162 594

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

1 080 000

-

-420 000

660 000

3928

Annen marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 300

-

17 123

21 423

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

7 493

-

-2 493

5 000

2

Inntekter knyttet til NPI

5 295

-

-2 295

3 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 159

-

17 141

59 300

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA

-

-

35 150

35 150

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

Salg av eiendom

-

-

86 274

86 274

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer

161 578

-

11 200

172 778

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet

34 557

-

1 000

35 557

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

48 954

-

-10 000

38 954

4618

Skatteetaten

3

Andre inntekter

45 000

-

-6 000

39 000

4620

Statistisk sentralbyrå

85

Tvangsmulkt

10 000

-

5 000

15 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 320

-

21 865

24 185

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

69 682

-

61 060

130 742

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

56 560

-

1 607

58 167

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

53 247

-

9 600

62 847

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

102 224

-

119 399

221 623

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 069

-

1 165

2 234

45

Store nyanskaffelser

-

-

19 063

19 063

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

80 800

-

-15 300

65 500

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

686 454

-

69 268

755 722

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

25 975

-

2 500

28 475

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 329

-

80 000

151 329

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

70 930

-

45 000

115 930

4821

Hjemfalte anlegg

40

Salgsinntekter

-

-

9 500

9 500

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000

-

100 000

250 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

21 500

-

1 960

23 460

29

Termingebyr

43 130

-

-19 005

24 125

89

Purregebyrer

262 510

-

-76 407

186 103

90

Redusert lån og rentegjeld

8 777 031

-

-216 305

8 560 726

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 474 074

-

88 280

5 562 354

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter

4 150

-

15 000

19 150

90

Avdrag

11 038 000

-

-358 000

10 680 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000

-

70 200

75 200

70

Låneprovisjoner

65 000

-

-4 200

60 800

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000

-

-4 100

5 900

5326

Siva SF

95

Tilbakeføring av kapitalinnskudd

-

-

391 000

391 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

3 000 000

-

7 419 200

10 419 200

Sum endringer Inntekter under departementene

-

21 565 136

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

121 000 000

-

-29 100 000

91 900 000

30

Avskrivninger

26 700 000

-

-4 300 000

22 400 000

80

Renter av statens kapital

5 700 000

-

-1 600 000

4 100 000

Sum endringer Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

-

-35 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

982 627

-

158 108

1 140 735

Sum endringer Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

-

158 108

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

34 679 000

-

-3 000

34 676 000

72

Fellesskatt

224 356 000

-

-18 000

224 338 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

-

300 000

300 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 190 000

-

-25 000

256 165 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 680 000

-

20 000

5 700 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 090 000

-

-401 000

10 689 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

38 000

-

-38 000

0

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 880 000

-

75 000

8 955 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 790 000

-

624 500

6 414 500

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

900 000

-

-900 000

0

71

Miljøavgift på papirposer

100 000

-

-100 000

0

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

89 215

-

-8 000

81 215

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000

-

-12 353

137 647

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068

-

2 200

831 268

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter

15 684

-

-1 684

14 000

Sum endringer Skatter og avgifter

-

-485 337

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

86 288

-

-3 065

83 223

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

3 012 000

-

-549 000

2 463 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

300 000

-

453 000

753 000

5613

Renter fra Siva SF

81

Renter ved salg av eiendom

-

-

12 000

12 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 516 000

-

-145 000

3 371 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 757 151

-

192 737

3 949 888

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

300 000

-

-110 000

190 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000

-

20 300

25 300

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500

-

-500

0

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000

-

75 700

105 700

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

82

Renter på lån til Nofima AS

800

-

-202

598

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

5 588

-

-1 088

4 500

85

Utbytte

40 000

-

12 100

52 100

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

15 120 200

-

2 358 300

17 478 500

5680

Statnett SF

85

Utbytte

287 000

-

34 000

321 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 955 000

-

427 000

15 382 000

Sum endringer Renter og utbytte mv.

-

2 776 282

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

131 763 000

-

-16 000

131 747 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige

275 000

-

-12 000

263 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

60 000

-

-20 000

40 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

6 000

-

-5 000

1 000

Sum endringer Folketrygden

-

-53 000

Sum endringer inntekter

-

-11 038 811

Herav 90–99 poster

-

11 817 998

Til forsiden