Prop. 129 L (2019–2020)

Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1 Lovens formål

Paragrafen angir lovens formål. Dette er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 for foretak med regnskapsplikt.

Til § 2 Utsettelse av frist for å fastsette årsregnskap og årsberetning og frist for å ilegge forsinkelsesgebyr for manglende innsending til Regnskapsregisteret

Paragrafen utsetter fristene for å fastsette årsregnskap og årsberetning for regnskapspliktige, og for å ilegge forsinkelsesgebyr.

Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd skal årsregnskapet og årsberetningen fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Første ledd fastsetter at fristen utsettes med to måneder for regnskapsavleggelse i 2020.

Etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er avsendt før 1. august året etter regnskapsåret. Annet ledd fastsetter at fristen utsettes med to måneder i 2020 til 1. oktober.

Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsene for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Til § 3 Utsettelse av frist for å avgi revisjonsberetning

Etter revisorloven § 5-6 første ledd skal revisor avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og senest syv måneder etter regnskapsårets slutt. Første ledd fastsetter at fristen for å avgi revisjonsberetning i 2020 utsettes med to måneder.

Etter annet ledd gjelder ikke utsettelsen for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Til § 4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak

Paragrafen utsetter fristene for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, og samvirkeforetak med regnskapsplikt.

Etter aksjeloven § 5-5 første ledd og allmennaksjeloven § 5-6 første ledd er fristen for å avholde ordinær generalforsamling «[i]nnen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår», normalt 30. juni. Første ledd fastsetter at fristene utsettes med to måneder for ordinær generalforsamling i 2020.

For samvirkeforetak med regnskapsplikt er fristen for å avholde ordinært årsmøte etter samvirkelova § 41 første ledd første punktum «[i]nnan seks månader etter utgangen av kvart rekneskapsår», normalt 30. juni. Annet ledd fastsetter at fristen utsettes med to måneder for ordinært årsmøte i 2020.

Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsene for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Til § 5 Lovens ikrafttredelse og varighet

Loven er tidsbegrenset. Loven gjelder frem til 31. desember 2020.

Til forsiden