Prop. 130 L (2021–2022)

Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn og høring

2.1 Revisor- og regnskapsførerlovutvalget

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 ble Revisor- og regnskapsførerlovutvalget oppnevnt. Av utvalgets mandat fremgår det:

«Sett i lys av utviklingen i profesjonstjenestene på revisor- og regnskapsførerområdet siden ikrafttredelsen av hhv. revisorloven og lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), er det grunn til å foreta en overordnet vurdering av forholdet mellom de to profesjonene, samt en gjennomgang av regnskapsførerlovgivningen for å vurdere behov for endringer i lys av utviklingen siden regnskapsførerloven av 1993.
[…]
Både revisorloven og regnskapsførerloven har som formål å sikre kvaliteten i foretakenes finansielle rapportering. Konsesjons, tilsyns- og sanksjonsregler er i stor grad de samme for begge bransjer. Flere revisjonsselskaper er i dag også tilbydere av regnskapsførertjenester. Utvalget skal foreta en overordnet vurdering av forholdet mellom de to profesjonene, der deres roller, funksjon og grensesnitt klargjøres. På bakgrunn av utvalgets vurderinger skal utvalget foreta en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven med sikte på å vurdere behov for samordning av regler i revisor- og regnskapsførerloven, og skal videre vurdere om det er hensiktsmessig å integrere de to lovene i én felles lov. Utvalget skal foreslå lovregler som reflekterer utvalgets vurderinger.»

Utvalget fikk også i mandat å foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket og å komme med forslag til ny lov om revisjon og revisorer. Utvalget fremmet forslag om ny revisorlov i NOU 2017: 15. NOU 2017: 15 ble fulgt opp med Prop. 37 LS (2019–2020) og Stortingets vedtak til lov 20. november 2020 nr. 120 om revisjon og revisorer (revisorloven).

Utvalget fikk følgende sammensetning:

Leder

 • Professor Johan Giertsen (Bergen)

Medlemmer

 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad (Oslo)

 • Daglig leder Hege Skogland Mokleiv (Haugesund)

 • Leder fag Hanne Opsahl (Lier)

 • Seksjonssjef Monica Sivertsen (Oslo)

 • Statsautorisert revisor Unn Helen Aarvold (Oslo)

 • Avdelingsdirektør Alexander Behringer (Bærum)

 • Administrerende direktør Per Hanstad (Oslo)

 • Statsautorisert revisor Geir-Atle Monsen (Oslo)

 • Statsautorisert revisor Odd Kristian Stavaas (Trondheim)

 • Fagsjef Iman Winkelman (Lørenskog)

Utvalgets medlem Monsen fratrådte i mars 2016, og ble erstattet av statsautorisert revisor Morten Bamle (Oslo). Medlemmet Behringer fratrådte i oktober 2016. Avdelingsdirektør Marianne Irgens (Bærum) ble oppnevnt i hans sted. Utvalgets sekretærer i utredningen av regnskapsførerloven har vært fagsjef Espen Knudsen (Revisorforeningen) og fagansvarlig regnskap Jan Terje Kaaby (Regnskap Norge).

2.2 Høring av NOU 2018: 9

Departementet sendte NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven på høring ved brev 19. juni 2018. Høringsfristen var 20. oktober 2018.

NOU 2018: 9 ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Finanstilsynet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Handelshøyskolen BI

 • Handelshøyskolen i Bodø

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Høyskolen i Sogn og Fjordane

 • Konkurransetilsynet

 • Norges Bank

 • Norges Handelshøyskole

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Økokrim

 • Akademikerne

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon

 • Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norsk Øko-forum

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • NTL-Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Regnskap Norge

 • Skatterevisorenes Forening

 • Småbedriftsforbundet

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser ga merknader til NOU 2018: 9:

 • Kunnskapsdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Finanstilsynet

 • Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring

 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Riksadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Økokrim

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • NHO

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norsk Øko-Forum

 • Regnskap Norge

 • Revisorforeningen

 • Virke

 • Økonomiforbundet

I tillegg har det kommet høringsmerknader fra følgende:

 • Amesto AccountHouse AS

 • SpareBank 1 Regnskapshuset

 • Oliver Ntibarufata

 • Universitets- og høgskolerådet

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke hadde merknader eller ikke ønsket å delta i høringen:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Norges Bank

 • NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

2.3 Høring om skikkethetskrav

Departementet sendte på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag om å innføre et krav om skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap, ved brev 18. juni 2020. Høringsfristen var 18. september 2020.

Forslaget ble sendt på høring til de samme høringsinstansene som mottok NOU 2018: 9.

Følgende høringsinstanser ga merknader til forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Regelrådet

 • Skattedirektoratet

 • Økokrim

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • NHO

 • Norsk Øko-Forum

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke hadde merknader til høringen:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Til forsiden