Prop. 132 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

For å ha rett til dagpenger er det etter folketrygdloven § 4-5 et grunnleggende vilkår om å være reell arbeidssøker, dvs. aktivt arbeidssøkende, villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Vilkåret om å være reell arbeidssøker vil ikke være oppfylt dersom dagpengemottakeren tar ferie fra arbeidssøkingen. Fravær som er ført på meldekortet til Arbeids- og velferdsetaten, fører som hovedregel til at dagpengene blir redusert. For at langtidsledige likevel skal ha mulighet for å ta ferie uten å miste dagpengene, gjelder det unntak fra kravet om å være reell arbeidssøker. Dagpengemottakere som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker kan ha feriefravær i inntil fire uker, jf. folketrygdloven § 4-5 tredje ledd. Det innebærer at de dagpengemottakerne som er innvilget lang dagpengeperiode og har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan ta ferie i inntil fire uker med dagpenger.

Koronapandemien har ført til omfattende permitteringer, og antall dagpengemottakere økte kraftig i slutten av mars og begynnelsen av april i fjor. Mange arbeidstakere vil til sommeren være i en situasjon hvor de har lite eller ingen feriepengeopptjening fra fjoråret. Det omfatter både dem som på det tidspunktet vil være ledige eller permitterte og mottar dagpenger, men også arbeidstakere som er tilbake i jobb. Ved behandlingen av Innst. 232 S (2020–2021) vedtok Stortinget på denne bakgrunn følgende:

Vedtak 644, 18. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. Dette vil gjelde for de som ikke har rett til fortsatt å motta dagpenger og samtidig ta ut ferie.»

I denne proposisjonen foreslås det at en midlertidig ordning i 2021 utformes som følger:

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020.

  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden.

  • Maksimalt beløp settes til 25 000 kroner.

  • Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger.

Den midlertidige ordningen knyttes til koronasituasjonen. Omfattende permitteringer medførte at antall dagpengemottakere økte kraftig i slutten av mars og begynnelsen av april i fjor. Beregningsperioden i 2020 er derfor foreslått begrenset til perioden april-desember 2020.

Dagens ordning med rett til ferie med dagpenger, fastholdes. Det betyr at de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, skal motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige feriepengeordningen. Dette er i tråd med den betingelsen som framgår av anmodningsvedtaket. Dette innebærer samtidig at personer som overstiger 52 uker dagpengeperiode etter 7. juni vil kunne ha rett til ferie med dagpenger i 2021, selv om de har mottatt feriepenger av dagpenger. Av hensyn til praktisk implementering, har det ikke vært mulig å utelukke denne muligheten.

Ordningen med ferietillegg til dagpenger som gjaldt fram til 2015, var begrenset til å omfatte dem som hadde mottatt dagpenger i minst 8 uker året før. Den samme begrensningen på 8 uker foreslås i den midlertidige ordningen. De fleste som da holdes utenfor ordningen, vil ha betydelig feriepengeopptjening fra arbeidsgiver.

Den midlertidige ordningen skal være en ekstra håndsrekning, og på et rimelig nivå. Det foreslås at ferietillegget til den enkelte kan utgjøre maksimalt 25 000 kroner. Uten en slik grense ville det maksimale beløpet kunne bli om lag 33 000 kroner for utbetaling i 2021.

Den midlertidige ordningen foreslås nærmere regulert gjennom endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, som fastsettes med hjemmel i folketrygdloven § 25-16 av Kongen i statsråd.

Regjeringen vil komme tilbake i statsbudsjettet for 2022 med oppfølging av den delen av anmodningsvedtaket som gjelder utbetaling i 2022.