Prop. 14 L (2023–2024)

Endringer i skattereglene for barnepensjon mv.

Proposisjonen inneholder forslag om å endre skattereglene for barnepensjon, innføring av krav om at tilgodebeløp på skatt og avgift skal utbetales til skattepliktiges konto, endring av dagens praksis for utmåling av kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr, og utvidelse av endringsfristene for klagenemndsvedtak på skatteområdet. I tillegg foreslås det enkelte opprettinger og presiseringer i skatteregelverket.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget