Prop. 146 L (2020–2021)

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i straffeprosessloven for å styrke rettssikkerheten og effektiviteten i norsk straffesaksbehandling. Departementet foreslår endringer for å legge bedre til rette for aktiv saksstyring i straffesaker. Det foreslås også at lovens frist for å fremstille pågrepne personer for varetektsfengsling strammes inn. I tillegg foreslås det blant annet enkelte endringer som gjelder bistandsadvokatordningen og organiseringen av påtalemyndighetens arbeid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget