Prop. 148 L (2020–2021)

Midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av varighet)

Som følge av uforutsigbarheten og usikkerheten dagens smittesituasjon innebærer, legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram forslag om å forlenge varigheten av midlertidige regler i plan- og bygningsloven fram til 10. november 2021. Departementet foreslår at reglene forlenges uten endringer. De midlertidige reglene legger til rette for at kommunene raskt kan gi unntak fra krav i plan- og bygningsloven for tiltak som er nødvendige for å begrense spredning av covid-19. Reglene gjelder for tiltak som i en begrenset periode skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget