Prop. 155 L (2016–2017)

Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

Proposisjonen omhandlar endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget opnar for samkøyring mot deling av transportkostnadene dersom sjåføren og passasjerane har eit samanfallande transportbehov. Framlegget inneber òg ei heving av den øvre aldersgrensa for drosjeløyve frå 70 til 75 år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget