Prop. 158 L (2015–2016)

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside