Prop. 158 L (2020–2021)

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i personopplysningsloven og offentleglova. Det foreslås endringer i unntaksregelen for ytrings- og informasjonsfrihet i personopplysningsloven § 3 for å legge til rette for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. I offentleglova foreslås det å innta et unntak fra retten til innsyn for sammenstillinger og oversikter som er utarbeidet i forbindelse med innsyn i egne personopplysninger etter personvernforordningen, og en ny bestemmelse om innsyn i saker for EOS-utvalget.  

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget