Prop. 16 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

I

I statsbudsjettet for 2023 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

841

Samliv og konfliktløysing:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir auka med

1 100 000

frå kr 12 947 000 til kr 14 047 000

71

Bidragsforskot, blir redusert med

28 350 000

frå kr 683 350 000 til kr 655 000 000

843

Adopsjonsstønad:

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

3 500 000

frå kr 9 500 000 til kr 6 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

311 857 000

frå kr 21 651 857 000 til kr 21 340 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

61

Tilskot til å inkludere barn og unge, kan nyttast under post 71, blir auka med

9 000 000

frå kr 694 942 000 til kr 703 942 000

62

Utvikling i kommunane, blir redusert med

2 300 000

frå kr 106 740 000 til kr 104 440 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast, blir redusert med

1 500 000

frå kr 11 533 000 til kr 10 033 000

853

Barneverns- og helsenemndene :

01

Driftsutgifter, blir auka med

9 000 000

frå kr 258 890 000 til kr 267 890 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

22

Barnesakkunnig kommisjon, blir redusert med

2 700 000

frå kr 15 399 000 til kr 12 699 000

23

Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttast under post 72, blir redusert med

5 500 000

frå kr 56 412 000 til kr 50 912 000

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overførast, kan nyttast under post 23, blir auka med

500 000

frå kr 121 656 000 til kr 122 156 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

850 000

frå kr 8 816 000 til kr 7 966 000

70

Tilskot til trus- og livssynssamfunn, overslagsløyving, blir auka med

19 254 000

frå kr 1 008 533 000 til kr 1 027 787 000

78

Ymse faste tiltak, blir auka med

10 850 000

frå kr 16 571 000 til kr 27 421 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar:

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast, blir redusert med

34 744 000

frå kr 121 516 000 til kr 86 772 000

2530

Foreldrepengar:

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

780 000 000

frå kr 23 600 000 000 til kr 22 820 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir auka med

27 163 000

frå kr 707 837 000 til kr 735 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 615 000 000 til kr 595 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 30 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3841

Samliv og konfliktløysing:

70

Refusjon frå bidragspliktige, blir redusert med

1 000 000

frå kr 188 000 000 til kr 187 000 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar:

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

56 461 000

frå kr 348 208 000 til kr 291 747 000

60

Kommunale eigendelar, blir redusert med

900 000

frå kr 2 700 000 til kr 1 800 000

Til forsida