Prop. 24 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet

30

Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med

20 600 000

frå kr 20 600 000 til kr 0

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med

3 500 000

frå kr 37 400 000 til kr 40 900 000

904

Brønnøysundregistra

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

107 000 000

frå kr 212 100 000 til 105 100 000

909

Tiltak for sysselsetjing av sjøfolk

73

Tilskot til sysselsetjing av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 2 025 000 000 til kr 2 005 000 000

912

Klagenemndssekreteriatet

01

Driftsutgifter, blir auka med

650 000

frå kr 19 460 000 til kr 20 110 000

22

Konkurranseklagenemnda, blir redusert med

400 000

frå kr 2 400 000 til kr 2 000 000

917

Fiskeridirektoratet

01

Driftsutgifter, blir auka med

7 400 000

frå kr 415 311 000 til kr 422 711 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, blir auka med

388 256 000

frå kr 2 366 400 000 til 2 754 656 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir redusert med

7 190 000

frå kr 221 210 000 til kr 214 020 000

71

Internasjonal romverksemd, blir redusert med

5 450 000

frå kr 434 270 000 til kr 428 820 000

73

EU sine romprogram, blir redusert med

62 680 000

frå kr 355 100 000 til kr 292 420 000

926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

55 000 000

frå kr 99 900 000 til kr 44 900 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir redusert med

7 800 000

frå kr 23 053 000 til kr 15 253 000

91 (ny)

Lån, kan overførast, blir løyvd med

27 000 000

96

Aksjar, blir auka med

1 000 000

frå kr 2 502 500 000 til kroner 2 503 500 000

2421

Innovasjon Noreg

76

Miljøteknologi, kan overførast, blir redusert med

200 000 000

frå kr 555 500 000 til kr 355 500 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

90

Utlån, blir redusert med

3 200 000 000

frå kr 7 000 000 000 til 3 800 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3904

Brønnøysundregistra

01

Gebyrinntekter, blir auka med

57 000 000

frå kr 483 053 000 til kr 540 053 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyr for skip og flyttbare innrettingar i NOR, blir redusert med

10 000 000

frå kr 217 729 000 til kr 207 729 000

3911

Konkurransetilsynet

86

Lovbrotsgebyr, blir auka med

3 400 000

frå kr 100 000 til kr 3 500 000

3912

Klagenemndssekretariatet

02

Refusjonar og andre inntekter, blir auka med

250 000

frå kr 200 000 til kr 450 000

87

Gebyr for brot, blir auka med

900 000

frå kr 100 000 til kr 1 000 000

3917

Fiskeridirektoratet

01

Refusjonar og diverse inntekter, blir auka med

7 397 000

frå kr 100 000 til kr 7 497 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjonar, blir auka med

1 152 208 000

frå kr 2 864 400 000 til kr 4 016 608 000

86

Forvaltingssanksjonar, blir auka med

6 000 000

frå kr 1 000 000 til kr 7 000 000

3935

Patentstyret

01

Inntekter av informasjonstenester, blir redusert med

790 000

frå kr 5 290 000 til kr 4 500 000

02

Inntekter knytt til NPI, blir redusert med

1 000 000

frå kr 4 492 000 til kr 3 492 000

03

Gebyr immaterielle rettar, blir auka med

11 144 000

frå kr 81 856 000 til kr 93 000 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettar

01

Gebyr, blir redusert med

349 000

frå kr 699 000 til kr 350 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

4 626 800 000

frå kr 25 000 000 til kr 4 651 800 000

3961

Selskap under Nærings- og fiskeridepartementet si forvalting

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA, blir redusert med

2 700 000

frå kr 2 700 000 til kr 0

90 (ny)

Tilbakeføring frå Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond, blir løyvd med

1 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir auka med

5 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 25 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar blir auka med

3 800 000 000

frå kr 6 700 000 000 til kr 10 500 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgift immaterielle rettar, blir redusert med

10 000 000

frå kr 163 000 000 til kr 153 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

1 600 000

frå 29 600 000 til kr 28 000 000

5613

Renter frå Siva SF

80

Renter, blir auka med

3 263 000

frå kr 14 900 000 til kr 18 163 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa blir redusert med

58 000 000

frå kr 170 000 000 til kr 112 000 000

5629

Renter frå eksportkredittordninga

80

Renter blir redusert med

120 000 000

frå kr 1 800 000 000 til kr 1 680 000 000

5656

Aksjar i selskap under Nærings- og fiskeridepartementet si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

3 462 500 000

frå kr 20 045 719 000 til kr 23 508 219 000

II

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overføre eigedelar, rettar og forpliktingar frå Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfond (FHF) til Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfinansiering AS (FHF AS). Pålydande aksjekapital på 1 mill. kroner vert aktivert i statens kapitalregnskap.

III

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet kan fastsetje åpningsbalansen på grunnlag av stadfesta balanse ved etableringstidspunktet.

IV

Tilsegnsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi tilsegn om tilskot utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gamalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

2421

Innovasjon Noreg

76

Miljøteknologi

750 mill. kroner

Til forsida av dokumentet