Prop. 240 S (2020–2021)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Skatteavtalen mellom Norge og Belgia ble undertegnet 23. april 2014 og trådte i kraft 26. april 2018. Den 8. september 2021 ble det undertegnet en protokoll til endring av denne skatteavtalen i Oslo. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 1. november 2019. På Norges vegne ble protokollen undertegnet av Magnus Thue som er statssekretær i Finansdepartmentet. For Belgia undertegnet Frank Arnauts som er Belgias ambassadør til Norge.

Protokollen vil tre på datoen for mottakelsen av den siste av de underretninger hvor begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at protokollen kan tre i kraft.

Protokolen får virkning for skatter som fastsettes for det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.