Prop. 3 L (2021–2022)

Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

I proposisjonen foreslås lovhjemmel til å fastsette forskrifter om plikt til å ta i bruk og betale for fire nasjonale e-helseløsninger; kjernejournal, e-resept, helsenettet og helsenorge.no. Videre foreslås lovregler om tilgang til og bruk av opplysninger fra Folkeregisteret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget