Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 ble det besluttet å endre EØS-avtalens vedlegg VII om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og vedlegg X om tjenester generelt ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»). Direktiv 2005/36/EF er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg VII, jf. St.prp. nr. 29 (2007–2008) og forordning (EU) 1024/2012 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg X, jf. St.prp. nr. 135 (2014–2015). Direktiv 2013/55/EU omtales i det følgende som «endringsdirektivet».

Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil kreve lovendringer og innebære økonomiske kostnader. Det er derfor nødvendig å innhente Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside