Prop. 31 L (2015–2016)

Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram forslag til lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg. Lovutkastet er en oppfølging av forslag om etablering av et statlig utbyggingsselskap for veg, omtalt i Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei. Reformer i veisektoren, jf. Innst. 362 S (2014–2015). Saken er også omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016).

Ved behandlingen av Innst. 362 S (2014–2015) ble det lagt til grunn at det nye utbyggingsselskapet skal forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter nærmere avtale med staten. Utbyggingselskapet ble formelt opprettet 4. mai 2015 med et interimsstyre. Departementet tar sikte på at selskapet vil være operativt fra årsskiftet 2015/2016.

Formålet med loven er å regulere overgangsspørsmål i tilknytning til overføring av private og offentlige rettsforhold fra Statens vegvesen til utbyggingsselskapet. Loven er utformet etter mønster fra tilsvarende lover ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap.

Lovendring er av formell karakter og gjennomføres etter mønster fra tilsvarende lovarbeider for gjennomføring av politiske beslutninger. Samferdselsdepartementet har derfor ikke ansett det som nødvendig å gjennomføre en ordinær offentlig høring i denne saken.

Regjeringens formål med utbyggingsselskapet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den porteføljen det blir gitt ansvar for, og dermed gi en merverdi utover utbygging i tradisjonell forstand.

Utbyggingselskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig utbygging og drift og vedlikehold av trafikksikre riksveger, hvor strekningene i den samlede utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nærmere beskrivelse av oppgaver og oversikt over riksvegstrekninger og prosjekt som utbyggingsselskapet gis ansvar for å bygge ut er gitt i Meld. St. 25 (2014–2015).

Loven medfører ikke at utbyggingsselskapet etableres som myndighetsorgan utover myndighet det uttrykkelig tildeles gjennom endringer i eller i medhold av annen lov.