Prop. 37 L (2023–2024)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Endringene i lov om Statens pensjonskasse

Til § 24

Tredje ledd første punktum slår fast at ved uttak av alderspensjon fra Statens pensjonskasse etter fylte 67 år, skal pensjonen levealdersjusteres, ved at den divideres med justeringstallet på uttakstidspunktet. Andre punktum setter en nedre grense for hvor lavt justeringstallet kan være, ved at det ikke kan benyttes et justeringstall som er lavere enn 1,000. Ved å ta bort denne grensen for justeringstall som fastsettes etter første ledd bokstav b for årskull født i perioden 1954–1962, og som gjelder for den delen av tjenestepensjonen som skal samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden (pensjon etter folketrygdloven kapittel 20), vil man styrke insentivene til utsatt avgang fra arbeidslivet i perioden hvor delingstallet er lavere enn 13,42. Endringen skjer i tredje punktum. Nåværende fjerde punktum endres slik at innholdet i dagens tredje og fjerde punktum blir slått sammen.

Det vises til punkt 4.

Endringene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Til § 8 a

Tredje ledd første punktum slår fast at ved uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet etter fylte 67 år, skal pensjonen levealdersjusteres, ved at den divideres med justeringstallet på uttakstidspunktet. Andre punktum setter en nedre grense for hvor lavt justeringstallet kan være, ved at det ikke kan benyttes et justeringstall som er lavere enn 1,000. Ved å ta bort denne grensen for justeringstall som fastsettes etter første ledd bokstav b for årskull født i perioden 1954–1962, og som gjelder for den delen av tjenestepensjonen som skal samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden (pensjon etter folketrygdloven kapittel 20), vil man styrke insentivene til utsatt avgang fra arbeidslivet i perioden hvor delingstallet er lavere enn 13,42. Endringen skjer i tredje punktum. Nåværende fjerde punktum endres slik at innholdet i dagens tredje og fjerde punktum blir slått sammen.

Det vises til punkt 4.

Endringene i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Til § 10 a

Tredje ledd første punktum slår fast at ved uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere etter fylte 67 år, skal pensjonen levealdersjusteres, ved at den divideres med justeringstallet på uttakstidspunktet. Andre punktum setter en nedre grense for hvor lavt justeringstallet kan være, ved at det ikke kan benyttes et justeringstall som er lavere enn 1,000. Ved å ta bort denne grensen for justeringstall som fastsettes etter første ledd bokstav b for årskull født i perioden 1954–1962, og som gjelder for den delen av tjenestepensjonen som skal samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden (pensjon etter folketrygdloven kapittel 20), vil man styrke insentivene til utsatt avgang fra arbeidslivet i perioden hvor delingstallet er lavere enn 13,42. Endringen skjer i tredje punktum. Nåværende fjerde punktum endres slik at innholdet i dagens tredje og fjerde punktum blir slått sammen.

Det vises til punkt 4.

Endringen i lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Til § 2

Fjerde ledd slår i dag fast at alderspensjonen skal levealdersjusteres etter lov om Statens pensjonskasse §§ 24 og 24 a, likevel slik at pensjonen ved uttak etter 67 år ikke blir høyere enn det pensjonsnivået som følger av § 2 andre ledd. Denne siste bestemmelsen sier at pensjonsnivået etter fire år som ombudsmann skal utgjøre 44 prosent av ombudsmannens godtgjørelse, og at pensjonsprosenten øker med tre og et halvt prosentpoeng for hvert tjenesteår ut over fire. Det gis likevel ikke pensjon for lenger tid enn åtte år som ombudsmann, slik at maksimal pensjon da kan utgjøre 58 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsnivået ved full opptjeningstid i pensjonsordningen for sivilombudsmannen er da et annet enn det pensjonsnivået som følger av lov om Statens pensjonskasse § 24 tredje ledd nåværende andre punktum, hvor det går fram at pensjonsnivået er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Det blir derfor fastsatt en egen bestemmelse i fjerde ledd andre punktum som viser til særbestemmelsen i lov om Statens pensjonskasse § 24 tredje ledd tredje punktum for årskullene fra og med 1954-kullet til og med 1962-kullet.

Det vises til punkt 4.

Endringen i lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse

Til § 3

Andre ledd slår i dag fast at alderspensjonen til høyesterettsdommere skal levealdersjusteres etter lov om Statens pensjonskasse §§ 24 og 24 a, likevel slik at pensjonen ved uttak etter 67 år ikke blir høyere enn 57 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsnivået ved full opptjeningstid i tilleggsloven er da et annet enn det pensjonsnivået som følger av lov om Statens pensjonskasse § 24 tredje ledd nåværende andre punktum, hvor det går fram at pensjonsnivået er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Det blir derfor fastsatt en egen bestemmelse i andre ledd andre punktum som viser til særbestemmelsen i lov om Statens pensjonskasse § 24 tredje ledd tredje punktum for årskullene fra og med 1954-kullet til og med 1962-kullet.

Det vises til punkt 4.