Prop. 48 LS (2022–2023)

Endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering) og samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet av 21. juni 2019

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovforslaget

Til arbeidsmiljøloven § 4-3

Tredje ledd første punktum endres ved at det tas inn en tilføyelse om at forbudet mot trakassering omfatter seksuell trakassering. Endringen er kun en presisering av gjeldende rett og medfører ingen materielle endringer. Den er heller ikke ment å innebære at andre former for trakassering skal anses som mindre viktige. Seksuell trakassering vil kun være en av flere former for trakassering som bestemmelsen gir et vern mot, jf. begrepet «herunder» i ordlyden. Kravet om at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering skal fortsatt gjelde generelt og likt for alle former for trakassering.

I tredje leddnytt andre og tredje punktum inntas det definisjoner av henholdsvis trakassering og seksuell trakassering, tilsvarende de som følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 13 andre og tredje ledd. Begrepene skal forstås likt i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Ettersom definisjonene er de samme i de to lovene, vil forarbeider og praksis etter likestillings- og diskrimineringsloven også kunne være relevante ved fortolkning av arbeidsmiljølovens trakasseringsregler.

Til arbeidsmiljøloven § 6-2

Andre ledd endres ved at det tilføyes en ny bokstav f, der det fremgår at verneombudet særlig skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Endringen innebærer en presisering av gjeldende rett, og er ment å tydeliggjøre verneombudets oppgaver knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Endringen er ikke ment å pålegge verneombudet flere ansvarsområder enn det som følger av loven i dag.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Departementet foreslår at endringsloven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside