Prop. 49 LS (2018–2019)

Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til å innlemme direktiv (EU) 2015/1794 om sjøfolks arbeidsrettigheter i EØS-avtalen. Det foreslås også endringer i skipsarbeidsloven, NIS-loven og lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v. for å gjennomføre direktivet i norsk rett.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget