Prop. 50 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)

I proposisjonen foreslår departementet at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda overføres fra Kongen i statsråd til det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen (Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. januar 2010). Videre forslås det at Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet ikke lenger skal foreslå kandidater til vervet som nemndmedlem. Dette ansvaret foreslås overført til fylkesmennene og Samfunnsviterne. Proposisjonen inneholder også forslag om å lovfeste noen helt grunnleggende vilkår for å kunne oppnevnes som nemndmedlem, som at den som oppnevnes må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og må være personlig egnet. Angivelsen av når et nemndmedlem kan løses fra vervet, utvides tilsvarende. Det forslås for øvrig å fastsette at ansatte i departementene og praktiserende advokater ikke lenger skal kunne oppnevnes som nemndmedlemmer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget