Prop. 58 L (2023–2024)

Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 9 og 10.

Forslaget til endring i § 9 innebærer at det for særlige støtteordninger kan beregnes renter av utdanningslån under utdanningen dersom dette er fastsatt av Stortinget. Utdanningslån skal fortsatt være rentefritt for elever og studenter som mottar utdanningsstøtte under de ordinære utdanningsstøtteordningene.

Forslaget til endring i § 10 åpner for regler om ettergivelse av utdanningslån også på andre grunnlag enn de som i dag er konkret omtalt i lovbestemmelsen. I tillegg foreslås det at begrepet tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms tas inn i bestemmelsen.