Prop. 59 L (2022–2023)

Endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket)

Proposisjonen gjelder endringer i vegtrafikkloven. Det innføres hjemmelsgrunnlag for Tolletaten til å utføre testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en vareførselskontroll. Tolletaten gis hjemmel til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll eller inntil føreren er overlevert politiet. Lovforslaget inneholder videre en mindre justering av vegtrafikkloven § 17 for å tilpasse bestemmelsen til ny ordning med digital avregistrering av kjøretøy.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget