Prop. 61 S (2018–2019)

Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved omdanningen av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF i 2011 var det et uttalt mål å legge til rette for at foretaket skulle kunne være med å konkurrere om oppdrag bl.a. knyttet til de nye kampflyene F-35. I forbindelse med omdanningen av statsforetaket til aksjeselskap og fullmakt om nedsalg av statens eierpost, jf. Innst. 367 S (2015–2016) til Prop. 79 LS (2015–2016), ble det vist til behovet for investeringer til nødvendig utstyr og infrastruktur for å bygge opp fasiliteter for motorvedlikehold/depot, og at dette sikres i planen for omdanning og nedsalg av statlig eierskap.

Motordepot for vedlikehold av motorene til F-35 er nå under etablering, og Forsvarsdepartementet inngikk en avtale om salg av aksjene i Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS) med Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) 13. desember 2018.

Formålet med denne proposisjonen er å be om Stortingets fullmakt til å inngå forpliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger på inntil 50 mill. kroner for oppgjør av prisjusteringsmekanismer i 2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens aksjer i AIM Norway AS til KDA.