Prop. 64 L (2021–2022)

Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å oppheve deler av lov 16. juni 2017 nr. 55 om endringer i helselovgivningen. Forslaget omfatter del III, IV og V nr. 2 og 3 i loven, som ikke er satt i kraft.

Stortinget fattet 8. juni 2017 førstegangsvedtak om en rekke lovendringer som blant annet er nødvendige for å overføre ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene (lovvedtak 108 (2016–2017)). Lovvedtaket bygger på Innst. 378 L, jf. Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.). De delene av lovvedtaket som gjelder lovendringer knyttet til overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene, er ikke satt i kraft. Bakgrunnen for forslaget om å oppheve disse delene av lovvedtaket, er at denne regjeringen ønsker å videreføre ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten på fylkeskommunalt nivå.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 71 L (2016–2017), vedtok Stortinget i tillegg flere anmodningsvedtak om tiltak som skulle gjennomføres før overføring av tannhelsetjenesteansvaret til kommunene kunne finne sted. Som følge av forslaget i proposisjonen her om å oppheve deler av lovvedtaket, legger regjeringen til grunn at det ikke vil være aktuelt å følge opp disse anmodningsvedtakene.