Prop. 65 L (2021–2022)

Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)

Til innhaldsliste

2 Høyringa

2.1 Høyringsinstansar og høyringssvar

Eit høyringsnotat med framlegg til endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta blei 2. juli 2021 sendt til følgjande 789 høyringsinstansar:

 • Departementa

 • Barneombodet

 • Brønnøysundregistra

 • Datatilsynet

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Miljødirektoratet

 • Norsk senter for menneskerettar

 • Riksantikvaren

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvaltarane

 • Statsforvalterens fellestenester

 • Universitetet i Oslo

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombodet

 • Kommunane

 • Bispedømeråda

 • Den norske kyrkja

 • Kyrkjelege fellesråd

 • Opplysningsvesenets fond

 • Den norske kirkes presteforening

 • Det norske Diakonforbund

 • Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 • Fagforbundet

 • Fagforbundet teoLOgene – seksjon kirke, kultur og oppvekst

 • Human-Etisk Forbund

 • Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning KIFO

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Islamsk råd Norge

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • Kirkeansatte i Delta

 • Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)

 • KS – kommunesektorens organisasjon

 • MF vitenskapelig høyskole

 • Muslimsk Dialognettverk

 • Norges Kristne Råd

 • Norsk forening for gravplasskultur

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Virke Gravferd

Høyringa blei òg lagt ut på nettsida til regjeringa. I høyringsbrevet blei det gjort merksam på at høyringa var open, og at alle kunne sende innspel.

Det kom inn 97 høyringssvar. Av desse var om lag 2/3 frå lokale gravplasstyresmakter (kyrkjelege fellesråd). Departementet mottok høyringssvar med realitetsmerknader frå følgjande instansar:

 • Arkivverket

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Riksantikvaren

 • Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Lørenskog kommune

 • Nordre Follo kommune

 • Oslo kommune – Byråd for kultur, idrett og frivillighet

 • Sandefjord kommune

 • Sandnes kommune

 • Vestfold Krematorium IKS

 • Agder og Telemark bispedømeråd

 • Asker kyrkjelege fellesråd

 • Askvoll sokneråd

 • Aurskog-Høland kyrkjelege fellesråd

 • Bamble kyrkjelege fellesråd

 • Bergen kyrkjelege fellesråd

 • Birkenes kyrkjelege fellesråd

 • Bjørgvin bispedømeråd

 • Bokn sokneråd

 • Båtsfjord kyrkjelege fellesråd

 • Den norske kyrkja – Kyrkjerådet

 • Dovre kyrkjelege råd

 • Eidsvoll og Hurdal kyrkjelege fellesråd

 • Enebakk sokn

 • Fjaler sokneråd

 • Frøya sokn

 • Gjøvik kyrkjelege fellesråd

 • Gol og Herad kyrkjelege fellesråd

 • Grimstad kyrkjelege fellesråd

 • Hamar kyrkjelege fellesråd

 • Høylandet sokn

 • Hå kyrkjelege fellesråd

 • Jevnaker kyrkjelege fellesråd

 • Kvam kyrkjelege fellesråd

 • Kvinesdal kyrkjelege fellesråd

 • Larvik kyrkjelege fellesråd

 • Leirfjord og Alstahaug kyrkjelege fellesråd

 • Lund kyrkjelege fellesråd

 • Marker kyrkjelege fellesråd

 • Meløy kyrkjelege fellesråd

 • Meråker menighetsråd

 • Mo kyrkjelege fellesråd

 • Møre bispedøme

 • Nannestad kyrkjelege fellesråd

 • Nidaros bispedømeråd

 • Notodden kyrkjelege fellesråd

 • Ringerike kyrkjelege fellesråd

 • Rælingen kyrkjelege fellesråd

 • Sirdal sokn

 • Skien kyrkjelege fellesråd

 • Skiptvet sokn

 • Skjåk kyrkjelege fellesråd

 • Sola kyrkjelege fellesråd

 • Solund sokn

 • Stavanger bispedømeråd

 • Stavanger kyrkjelege fellesråd

 • Steinkjer kyrkjelege fellesråd

 • Støren kyrkjelege fellesråd

 • Sunnfjord kyrkjelege fellesråd

 • Sykkylven kyrkjelege fellesråd

 • Sør-Hålogaland bispedømeråd

 • Trondheim kyrkjelege fellesråd

 • Trysil kyrkjelege fellesråd

 • Tunsberg bispedømeråd

 • Tvedestrand kyrkjelege fellesråd

 • Utsira kyrkjelege fellesråd

 • Vestby kyrkjelege fellesråd

 • Vestvågøy kyrkjelege fellesråd

 • Østre Toten kyrkjelege fellesråd

 • Øygarden kyrkjelege fellesråd

 • Ålesund kyrkjelege fellesråd

 • Fagforbundet

 • Human-Etisk Forbund

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • Kirkeansatte i Delta

 • KS – kommunesektorens organisasjon

 • Norsk forening for gravplasskultur

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Følgjande høyringsinstansar støtta framlegget utan andre merknader:

 • Øvre Eiker kommune

 • Hamar bispedømeråd

 • Øvre Eiker kyrkjelege fellesråd

Følgjande høyringsinstansar hadde ikkje merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Andøy kyrkjelege fellesråd

 • Bardu kyrkjelege fellesråd

 • Hemnes kyrkjelege fellesråd

 • Holmestrand kyrkjelege fellesråd

 • Lødingen kyrkjelege fellesråd

 • Mo kyrkjelege fellesråd

 • Moskenes kyrkjelege fellesråd

 • Sør-Varanger kyrkjelege fellesråd

 • Vardø kyrkjelege fellesråd

Høyringsnotatet svarte ikkje ut alle framlegga i NOU 2014: 2 Lik og likskap eller alle innspela som kom i høyringa av denne utgreiinga. Departementet vil arbeide vidare med sikte på at gravplasslovgivinga legg til rette for fleire alternativ i møte med eit meir mangfaldig samfunn og ein venta auke i talet på dødsfall dei neste tiåra. Eit tema departementet tek sikte på å vurdere i den samanhengen, er reglane om oskespreiing.

2.2 Høyringsframlegg som ikkje blir vidareførte

Høyring omfatta eit framlegg om at kommunen, når han etter gravplasslova § 23 andre ledd har teke over som gravplasstyresmakt, skal hente inn synspunkt frå dei aktuelle organa i Den norske kyrkja ved utviding, endring og liknande av gravplass kring ei kyrkje. Departementet ser etter høyringa at denne regelen ikkje er naudsynt, sidan kommunen skal følgje reglane i forvaltningslova om opplysing av saka før avgjerd. Departementet viser vidare til rundskriv Q-06/2020 (Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø), som gjer greie for samspelet mellom kyrkjelege organ, gravplasstyresmaktene, kulturmiljøstyresmaktene og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark ved tiltak på kyrkjer og gravplassar. Trussamfunnslova § 15 første ledd og gravplasslova § 1 fjerde ledd slår fast at soknet i Den norske kyrkja eig kyrkje og gravplass «med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag». Sjølve eigarskapen som følgjer av gravplasslova § 1, gir etter departementets vurdering ikkje organ for Den norske kyrkja nokon særskilt påverknad på utforminga og drifta av gravplassane når kommunen har teke over oppgåva som gravplasstyresmakt.

Vidare omfatta høyringa eit framlegg om å endre regelen om at dødsbuet skal informere gravplasstyresmakta om kven som skal kunne tre inn i festekontraktane til avlidne. Høyringa gav støtte til eit framlegg om ein presumsjon for at den som tek ansvaret for gravferda, blir ny festar, men det blei òg stilt fleire spørsmål ved denne løysinga. Departementet vil ikkje gå vidare med framlegget no. Digitaliseringa av prosessen rundt livshendinga dødsfall og arv vil etter departementets vurdering kunne gi moglegheiter som ein må sjå nærare på før lova eventuelt blir endra.