Prop. 72 LS (2021–2022)

Endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2021 av 29. oktober 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/851 om endringer i rammedirektivet om avfall mv.

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til endringer i forurensningsloven. Det foreslås å endre betingelsene for avfallsfasens opphør. Lovforslaget gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF (rammedirektivet om avfall), som endret ved direktiv (EU) 2018/851. I proposisjonen bes det også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av det direktiv (EU) 2018/851 i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget