Prop. 76 L (2015–2016)

Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)

Til innhaldsliste

2 Generelt om framlegga og høyringa

2.1 Innleiing

Inndelingslova er ei prosess- og gjennomføringslov for endringar av kommune- og fylkesgrensene. Inndelingslova er laga for å løyse einskildsaker. I arbeidet med konkrete inndelingssaker i kommunereforma som går føre seg no, er departementet blitt merksam på behovet for å gjere nokre mindre endringar i inndelingslova for at ho skal kunne fungere som ein tenleg reiskap ved grenseendringar. Departementet har ikkje gått gjennom heile inndelingslova i denne runden, men kjem med framlegg til lovendringar som departementet meiner er nødvendige for at samanslåingsprosessane lokalt skal gå smidig føre seg.

Framlegga om enkelte endringar i kommunelova er dels tekniske endringar og opprettingar, og dels lovfesting av ei forsøksordning i Oslo kommune knytt til styring av kommunale føretak. Framlegga er hørt og departementet meiner desse endringane bør kome på plass raskt. Departementet ser ikkje grunn til å avvente den generelle oppfølginga av den komande utgreiinga om ny kommunelov frå kommunalovutvalet.

2.2 Høyringa

Høyringsnotatet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet blei sendt ut på høyring 1. juni 2015, med høyringsfrist 1. oktober 2015. Framlegget om å gjere endringar i kven som kan veljast til fellesnemnda, var ikkje med i høyringsnotatet.

Notatet blei sendt på høyring til desse instansane:

 • Departementa

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombodet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Finanstilsynet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolen i Oslo

 • Klima- og forureiningsdirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Mattilsynet

 • Overskjønsnemnda

 • Skjønsnemnda

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Noregs forskingsråd

 • Noregs handelshøgskole NHH

 • Noregs vassdrags- og energidirektorat

 • NTNU

 • Riksantikvaren

 • Riksarkivet

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens Pensjonskasse

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Universitetet for miljø- og biovitskap

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sámediggi – Sametinget

 • Sivilombodsmannen – Stortingets ombodsmann for forvaltninga

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Den norske kyrkja

 • Innovasjon Noreg Hovudkontoret

 • Kommunalbanken AS

 • SIVA – Selskapet for industrivekst SF

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Delta

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Revisorforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Distriktenes energiforening

 • Elevorganisasjonen

 • Energi Norge

 • Fagforbundet i Norge

 • Fellesforbundet

 • Finansforbundet

 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

 • Foreldreutvalet for grunnskolen

 • Forum for kontroll og tilsyn

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handelshøgskolen BI

 • KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • KS (arbeidsgivar- og interesseorganisasjon for kommunesektoren)

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjonar

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • NITO

 • Norges Handikapforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges kulturvernforbund

 • Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging

 • Norsk journalistlag

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rådmannsforum

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norske autoriserte regnskapsføreres forening

 • NORVAR

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Pensjonistforbundet

 • Private barnehagers landsforbund

 • SAFO

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Sparebankforeningen

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • Verdipapirfondenes forening

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Arbeidarpartiet

 • Demokratane

 • Det Liberale Folkepartiet

 • Framstegspartiet

 • Høgre

 • Kristeleg Folkeparti

 • Kristent Samlingsparti (KSP)

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet Dei Grøne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Partiet Dei Kristne

 • Pensjonistpartiet

 • Piratpartiet

 • Raudt

 • Samfunnspartiet

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Tverrpolitisk Folkevalde

 • Venstre

Det kom inn 61 høyringsfråsegner. 46 av dei hadde merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Kartverket

 • Østfold fylkeskommune

 • Askim kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Birkenes kommune

 • Drammen kommune

 • Eidsberg kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gausdal kommune

 • Giske kommune

 • Gjerstad kommune

 • Halden kommune

 • Hammerfest kommune

 • Haugesund kommune

 • Hobøl kommune

 • Marker kommune

 • Meland kommune

 • Oslo kommune

 • Ringebu kommune

 • Rømskog kommune

 • Saltdal kommune

 • Skedsmo kommune

 • Skiptvet kommune

 • Svelvik kommune

 • Trondheim kommune

 • Trøgstad kommune

 • Tysnes kommune

 • Ulstein kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Øyer kommune

 • KS

 • LO

 • Norsk Journalistlag (NJ)

 • Norsk presseforbund

 • Regionrådet for Sør-Østerdal

 • Unio

15 høyringsinstansar svarte at dei ikkje hadde merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arkivverket

 • Brønnøysundregistrene

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Riksarkivet

 • Rogaland fylkeskommune

 • Lenvik kommune

 • Tromsø kommune

Framlegga frå departementet får i hovudsak støtte hos høyringsinstansane. Departementet gjer greie for fråsegn som er relevante under dei einskilde framlegga i punkt 3-9.

Til forsida av dokumentet