Prop. 76 L (2021–2022)

Endringer i naturmangfoldloven (utnytting av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

Lovproposisjonen tar sikte på å bedre oppfyllelsen av Nagoyaprotokollen artikkel 16 og 17 i norsk rett. Naturmangfoldloven (nml.) trådte i kraft i juli 2009, og Nagoyaprotokollen trådte i kraft i 2014. Da naturmangfoldloven ble utarbeidet, var det ikke mulig å ta høyde for det konkrete innholdet i Nagoyaprotokollen, og lovens § 60 inneholder dermed ikke tilstrekkelig hjemmel til å gi forskrifter for oppfyllelse av Nagoyaprotokollen. Nagoyaprotokollen pålegger Norge som partsland å føre kontroll med utnytting av genetisk materiale og tradisjonell kunnskap knyttet til slikt materiale med opprinnelse i andre land. Denne kontrollen skal for genetisk materiale etter Nagoyaprotokollen artikkel 17 skje gjennom å opprette ett eller flere sjekkpunkter der opplysninger om opprinnelse for materialet, oppfyllelse av samtykkekrav og krav til fordelsdeling mv. innhentes eller mottas. Dette skal bidra til effektiv håndheving av eventuelle krav i andre land til samtykke og fordeling av fordeler ved utnytting av genetisk materiale, i tråd med reglene i Nagoyaprotokollen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

Lovproposisjonen inneholder forslag til endringer i naturmangfoldloven § 60 annet og tredje ledd. Disse endringene innebærer at kravene til opplysninger som skal foreligge for utnytting av genetisk materiale med opprinnelse i andre land, utvides til å omfatte opplysninger om gjensidig avtalte vilkår, hvilket er et sentralt element i Nagoyaprotokollen. I tillegg utvides opplysningskravene til også å gjelde for utnytting i Norge av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale med opprinnelse i andre land, i tråd med Nagoyaprotokollen artikkel 16.

Lovproposisjonen inneholder også forslag til hjemmel i naturmangfoldloven § 60 fjerde ledd bokstav a til d for Kongen til å gi forskrift om fire elementer:

  • a. nærmere krav til opplysningene som skal foreligge etter naturmangfoldloven § 60 annet og tredje ledd, og krav til ytterligere opplysninger

  • b. plikt for utnytteren til bevaring og overføring av opplysningene til senere brukere

  • c. utnytteren skal gi erklæring til en utpekt myndighet om oppfyllelse av opplysningskravene når det mottas midler til forskning som omfatter utnytting av genetisk materiale eller tradisjonell kunnskap knyttet til slikt materiale, og når det utvikles produkter ved utnytting av slikt materiale eller slik kunnskap

  • d. den utpekte myndighetens behandling og videreformidling av opplysningene.