Prop. 77 L (2014-2015)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre dagens ordning for dekning av utgifter til pasientreiser. Ordningen skal bli enklere med standardsats, færre dokumentasjonskrav og elektronisk innsending av refusjonskrav. Arbeidet følger opp Stortingets behandling av Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal.

Departementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre forenklingsarbeidet. Forslagene omfatter standardsats pr. kilometer, hjemmel til å utvide retten til reisedekning ved bruk av kommunale helsetjenester og hjemmel for tilbakekreving av for mye utbetalt reisetilskudd.

Lovendringene må sees i sammenheng med forslag til ny pasientreiseforskrift som skal erstatte dagens syketransportforskrift. Utkast til ny forskrift ble sendt på høring sammen med forslaget til lovendringer.

Siktemålet er å forenkle ordningen for brukerne, tilpasse regelverket til elektroniske prosesser og legge til rette for enklere og mer effektiv saksgang.

Det er det offentliges ansvar å gi hele befolkningen likeverdig tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. De regionale helseforetakene skal sørge for transport til både spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste finansiert etter folketrygdloven kapittel 5. Pasientenes rett til dekning av reisekostnadene følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6.

De regionale helseforetakene kan gi tilbud om transport (pasientreiser med rekvisisjon), for eksempel når pasienten har behov for tilrettelagt transport av medisinske årsaker. Oppgjør foretas mellom transportør og helseforetak. Pasienten betaler som hovedregel en egenandel.

Pasienten kan også legge ut for reisen. I slike tilfeller skal de regionale helseforetakene sørge for at pasientens utgifter blir refundert (pasientreiser uten rekvisisjon). Retten til slike reisetilskudd er nærmere regulert i syketransportforskriften. I dag må krav om refusjon av reiseutgifter sendes per post. Det er ikke mulig å sende elektroniske krav. Pasienten må vedlegge skjema med detaljert informasjon om reisen og dokumentasjon i form av kvitteringer og bekreftelse på oppmøte hos behandler.

I 2013 ble det gjennomført 4,6 millioner pasientreiser uten rekvisisjon og 4 millioner reiser med rekvisisjon.

Dagens pasientreiseordning krever at pasientene tar vare på kvitteringer og annen dokumentasjon og sender den inn manuelt. Saksbehandlingen hos pasientreisekontorene er tidkrevende. Modernisering og forenkling vil komme både pasientene og helseforetakene til gode. Det blir enklere for begge, og administrasjonskostnadene blir lavere.

Departementet viser også til Prop. 56 L (2014–2015) som ble fremmet for Stortinget i januar. I proposisjonen foreslås det rett til fritt behandlingsvalg. I proposisjonen forutsettes det at retten til dekning av reiseutgifter også skal gjelde når pasienten benytter seg av retten til fritt behandlingsvalg.

Til dokumentets forside