Prop. 77 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)

I

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål:

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, forhøyes med

230 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 480 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

151 000 000

fra kr 4 335 588 000 til kr 4 486 588 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 480 515 000 til kr 484 515 000

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 10 960 000 til kr 14 960 000

70

Eksportfremmetiltak, forhøyes med

35 650 000

fra kr 10 000 000 til kr 45 650 000

941

Eksportstrategirådet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 800 000

fra kr 20 000 000 til kr 3 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

46 850 000

fra kr 46 850 000 til kr 0

70

Tilskudd til særskilte prosjekter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 0

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med

30 000 000

fra kr 55 500 000 til kr 85 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

26

Reguleringsmyndigheten for energi, forhøyes med

2 000 000

fra kr 67 700 000 til kr 69 700 000

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 400 000 000

fra kr 9 200 000 000 til kr 16 600 000 000

2421

Innovasjon Norge:

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 492 070 000 til kr 522 070 000

Til forsiden