Prop. 80 L (2021–2022)

Endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

Proposisjonen inneholder forslag om å etablere en statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige som bor i asylmottak. Det foreslås at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet, og at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede faglige ansvaret. Dersom tilsynet avdekker forhold i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter, kan statsforvalteren gi pålegg til Utlendingsdirektoratet eller driftsoperatøren om å rette forholdet eller om å nedlegge driften. Statens helsetilsyn skal være klageinstans for pålegg som gis av statsforvalteren. Hovedformålet med forslaget er å føre kontroll med asylmottakenes etterlevelse av kravene i utlendingsloven med forskrifter, og å ivareta rettssikkerheten til de enslige mindreårige. Forslaget fremgår av utlendingsloven § 95.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget