Prop. 81 L (2021–2022)

Endringer i forvaltningsloven (skyldkrav ved administrativ foretakssanksjon og habilitetsreglenes anvendelse for statsråder)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i forvaltningslovens regler om administrativ foretakssanksjon og habilitet. Forslagene går i hovedsak ut på å innta et skyldkrav i forvaltningsloven § 46 første ledd om administrativ foretakssanksjon, og å gi forvaltningslovens habilitetsregler direkte anvendelse for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget