Prop. 82 L (2016–2017)

Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)

Lovforslaget gjelder endringer i bestemmelsen om bompenger i veglova § 27 og bestemmelsen om vegprising i vegtrafikkloven § 7a. Gjennom lovforslaget legger departementet opp til at det blir tatt inn en egen bestemmelse om bompenger i byer i veglova § 27 andre ledd. Bestemmelsen åpner for at det kan fastsettes særskilte ordninger for bompenger i byområdene, med takster som er tilpasset de særskilte behovene i området, ut fra hensyn til transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet eller lignende hensyn. Lovforslaget åpner for at bompengetakstene i byområdene kan være basert på kjøretøyenes vekt, påvirke valg av reisemiddel, variere ut fra tiden på døgnet, variere ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper eller lignende taktster. Det foreslås også enkelte andre endringer i de øvrige delene av veglova § 27, bl.a. nye bestemmelser i videreføringen av gjeldende § 27 andre ledd i et nytt tredje ledd, som regulerer bruken av inntekter fra ordningen med midlertidige endrede bompengetakster i unntakssituasjoner med høy luftforurensning. Endringen som foreslås i vegtrafikkloven § 7a er at bestemmelsen blir foreslått opphevet i sin helhet, som følge av den nye bestemmelsen om bompenger i byene, jf. veglova § 27 andre ledd.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget