Prop. 95 L (2018–2019)

Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Proposisjonen klargjør hjemmelsgrunnlaget til gjennom forskrift å fastsette begrensninger på akvakulturtillatelsers omfang og utnyttelsen av tillatelser innenfor nærmere angitte områder, når dette er nødvendig av hensyn til miljøet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget