Prop. 96 S (2016–2017)

Endringer i kommunestrukturen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i kommunestrukturen.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om sammenslåing av kommuner, deling av kommuner og justering av fylkesgrenser i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden