Rapport: Barnepass fram til 18 måneder

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart: Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved fem år.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart:  Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved fem år.

Hensikten med rapporten har vært å fremskaffe mer kunnskap om hva slags barnepassordninger for barn som er fylt 18 måneder som benyttes og hvordan ulike ordninger påvirker barnas fungering. Rapporten gir et oversiktsbilde over dagens situasjon og bygger på tilgjengelig litteratur og data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. Rapporten tar utgangspunkt i opplysninger fra de om lag 60 000 mødre med barn som hadde fylt 18 måneder innen høsten 2009.

Les rapporten "Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved fem år"

 

 

Les om hovedfunn her