Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse

Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

Ekspertgruppen ble oppnevnt for å utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger, foreslå tiltak for å styrke legitimitet til prioriteringsbeslutninger og øke forståelse for, kunnskap om og kompetanse i prioritering.

Les dokumentet

Dette skal være en del av kunnskapsgrunnlaget i ny prioriteringsmelding som skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse og omsorgstjenesten.

Rapport fra ekspertgruppen Åpenhet nedsatt av Helse- og omsorgdepartementet