Tilgang og prioritering

Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

Ekspertgruppen om tilgang og prioritering mener det er viktig at samfunnet, innenfor gjeldende økonomiske rammer, legger til rette for rask tilgang til effektive metoder i helse- og omsorgstjenesten for flest mulig, og at tilgangen er rettferdig fordelt.

Les dokumentet

Ekspertgruppen mener systemene for prioritering og tilgang må være forutsigbare og transparente og ha legitimitet i befolkningen. Ekspertgruppen mener det er viktig å fremme systemforståelse og kompetanse i prioritering blant helsepersonell.

Problemstillingene i mandatet reiser en rekke medisinske, regulatoriske, økonomiske, juridiske og organisatoriske spørsmål som denne rapporten forsøker å besvare i ulik grad. 
Ekspertgruppen står samlet om ti anbefalinger som man mener vil bidra til å fremme de overordnede målene de har pekt på.

1. forbedre informasjon om prioriteringssystemene og styrke kunnskap om prioritering hos klinikere og andre beslutningstakere
2. målrette arbeidet med metodevurderinger og undergruppeanalyser
3. øke pasienters mulighet for deltakelse i kliniske studier
4. innføre en ordning for vurdering av individuell tilgang etter nei-beslutning i Nye metoder
5. innføre en ordning for vurdering av individuell tilgang og gruppeunntak ved revurdering av metoder i Nye metoder
6. ikke åpne for at privatfinansiert behandling kan utgjøre et selvstendig grunnlag for tilgang til behandling i den offentlige helse- og omsorgstjenesten
7. ikke åpne for unntak før metodevurdering er gjennomført for blåreseptordningen
8. øke bruken av prisavtaler for å håndtere usikkerhet om effekt og risiko, særlig ved sjeldne diagnoser
9. legge til rette for «compassionate use» av legemidler for pasienter med forventet behandlingsvarighet under seks måneder
10. etablere nasjonale systemer for registrering og evaluering av ordninger for unntak og individuell tilgang

Rapport fra ekspertgruppen om tilgang og prioritering nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Rapportens forside